Citas CrossChem vietnes:

AdBlue® Staciju Tīkls AUS40 International

Reģionālie pārstāvji

+371 26624000

Citas CrossChem vietnes

Citas CrossChem vietnes

Jūsu grozs ir tukšs

E-veikala lietošanas noteikumi

1. Termini

1.1. Pārdevējs – SIA CrossChem, uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40003888244, juridiskā adrese: Naftaluka, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, Latvija, PVN maksātāja Nr. LV40003888244.

1.2. Pircējs – fiziska un/vai juridiska rīcībspējīga un/vai tiesībspējīga persona, kura iegādājas preces e-veikalā.

1.3. E-veikals – CrossChem Market interneta veikals, kas ir pieejams tīmekļa vietnē cc-market.com

1.4. Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par interneta veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu.

1.6. Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atgriešanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā saistītos jautājumus.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi paredz vispārējos pārdevēja e-veikala noteikumus.

2.2. Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējas tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces e-veikalā.

2.3. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot līgumu (pasūtījumu) starp SIA CrossChem, reģ. Nr.40003888244, juridiskā adrese: Olaines novads, LV-2127, Latvija, PVN maksātāja Nr. LV40003888244 (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un Pircēju par preču iegādi SIA CrossChem e-veikalā cc-market.com

2.4. Pircējs var iegādāties preces e-veikalā, tikai piekrītot šiem Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties atbilstoši tiem. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces iegādāties nav iespējams.

2.5. Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti e-veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto e-veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.

3. Preces

3.1. Preču attēliem e-veikalā ir ilustratīvs raksturs.

3.2. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas e-veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja noteiktā prece uz pasūtījuma veikšanas brīdi nav pieejama, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.

3.3. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un /vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

4. Personas datu apstrāde

4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma noteikumiem.

5. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

5.1. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties Preces e-veikalā.

5.2. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, e-veikalā ir izveidojis Preču grozu, ievadījis savus personas datus, dzīvesvietas adresi, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot izveidoto Pasūtījumu, Līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.

5.3. Kad Pircējs iesniedz veikto pasūtījumu un apmaksā to, Pircējam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.4. Pēc pasūtījuma apstrādes un sagatavošanas, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam.

5.5. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais Līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts e-veikala datu bāzē.

5.6. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektroniski sagatavots PVN faktūrrēķins ar veiktā pasūtījuma informāciju. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus). Jāatzīmē, ka PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.

5.7. Gadījumā, ja pasūtītā prece neparedzētu iemeslu dēļ e- veikalā nav pieejama, Pārdevējs par to informē Pircēju ar e-pasta starpniecību un pasūtījums tiek atcelts. Gadījumā, ja samaksa par preci ir veikta, Pārdevējs atmaksā veikto maksājumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6. Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma patērētājam izmantojot atteikuma tiesības

6.1. Pircējam ir tiesības atcelt veikto pasūtījumu un veikt preču atgriešanu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, rakstiski informējot Pārdevēju, atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20. maijā;

6.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā un vienlaikus šādos gadījumos:

 • Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
 • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru tās specifisko dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

6.3. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt atpakaļ veikto maksājumu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20.maijā norādīto.

6.4. Pircējam, kurš vēlas atgriezt Preces un atkāpties no Līguma, ir jāsagatavo Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20.maijā norādīto. Saņemot minēto Iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par tā saņemšanu.

6.5. Pārdevējs, saņemot veikto pasūtījumu atpakaļ, nosūta preces uz ekspertīzi, konstatējot preces atbilstību un īpašības tās sākotnējam stāvoklim, Pircējam tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda. Gadījumā, ja Prece tiek atgriezta tās neatbilstošas kvalitātes dēļ, preces atgriešana notiek saskaņā atbilstoši Noteikumos minētajam.

6.6. Atgriežamajai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves un tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem blakus piederumiem, ar kādiem tā tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Preci saņemtās dāvanas.

6.7. Ja Pircējs atgriež Preces to neatbilstošas kvalitātes dēļ, Pārdevējs apņemas pilnībā atgriezt Pircējam par neatbilstošo Preci samaksāto naudas summu un atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots, pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja tika izvēlēts cits Preces atgriešanas veids, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā, kā rezultātā radās neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus preču atgriešanas izdevumus.

6.8. Pārdevējs veic par preču iegādi samaksātās naudas summas atgriešanu uz Pircēja Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu norādīto bankas konta numuru.

6.9. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms īpašumtiesību uz Preci pāriešanas Pircējam, t. i., līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preci.

6.10. Gadījumā, ja Prece tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma:

 • Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;
 • Pircējs ir atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;
 • Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;

7. Piegādes noteikumi

7.1. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi šo Noteikumu daļā “Preču piegāde un saņemšana“ norādītajos termiņos. Pircējs tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu e-pastā.

7.2. Ja Pircējs, pirms pasūtījuma veikšanas, izvēlas pakalpojumu “Ekspress piegāde”, bet prece netiek piegādāta norādītajā laikā, Pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par apmaksāto “Ekspress piegādes” pakalpojumu.

7.3. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

7.4. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli, ņemot vērā Kurjeru pakalpojumus sniedzošas (-o) organizācijas (-u) noteikumus, kas norādīti sadaļā “Atgriešana un garantija“.

7.5. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma neatbilstības aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

7.6. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

7.7. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.

7.8. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

7.9. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

8. Preču cena, minimālā pasūtījuma summa un piegādes izdevumi

8.1. Minimālā pasūtījuma summa ir 30.00 Eur ar PVN.

8.2. Preču cenas tiek norādītas ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots tiesību aktos noteiktajā kārtībā) tādā apmērā, kāds tiek piemērots pasūtījuma veikšanas brīdī Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.

8.3. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas un piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde un saņemšana“.

8.4. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena e-veikalā ir norādīta kļūdaini, Pārdevējs par to rakstiski informē Pircēju e-pastā un/vai sazinoties telefoniski un atceļ pasūtījumu. Ja Pircējs vēlas iegādāties tāda veida preci, tās pasūtījums ir jāveic atkārtoti.

9. Apmaksa

9.1. Par veikto pasūtījumu Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;

9.2. Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.

9.3. Veicot pasūtījumu, Pircējam ir pienākums veikt bankas pārskaitījumu Pircēja bankā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma veikšanas un rēķina saņemšanas Pircēja e-pastā. Norādītajā termiņā neveicot bankas pārskaitījumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pasūtījuma un pasūtījumu anulēt.

9.4. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas e-veikalā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu, kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm

10. Pircēja pienākumi

10.1. Pircējs apņemas apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti) un pieņemt pasūtītās Preces.

10.2. Pircējs apņemas apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par to neatbilstību, bojājumiem, acīmredzamiem, atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai.

10.3. Pircējs apņemas izvēloties preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt.

10.4. Pircējs apņemas segt Preču atpakaļ izsūtīšanas izmaksas, ja paredzēts, ka tās sedz Pircējs.

10.5. Pircējs apņemas neizmantot e-veikalu tā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve e-veikalam.

10.6. Pircējs apņemas ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības.

11. Pārdevēja tiesības un pienākumi

11.1. Pārdevējam ir tiesības ierobežot vai liegt Pircējam pieeju e-veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt jebkuras Pircēja darbības e-veikalā, ja Pircējs mēģinājis kaitēt stabilai e-veikala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem.

11.2. Pārdevējam ir tiesības ierobežot vai aizliegt vairumtirdzniecības iepirkumus e-veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus e-veikalā, mainīt e-veikala tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Pircēju, Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā.

11.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt Noteikumus, Preču cenas, Preču iegādes noteikumus un nosacījumus vai citus uz e-veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas e-veikalā.

11.4. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

11.5. Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā.

12. Preces kvalitāte

12.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija) un to atbilstību tās norādītajām īpašībām e-veikalā.

12.2. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos norādīto kārtību un atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12.3. Pircējs, kurš vēlas iesniegt iesniegumu par viņaprāt nekvalitatīvām vai neatbilstošām precēm, to var izdarīt, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi – [email protected].

12.4. Iesniedzot iesniegumu, Pircējam ir jāpievieno Preces iegādes PVN Faktūrrēķins (tā numurs) un jānorāda šāda informācija:

 • preces pasūtījuma numurs;
 • preces defekts, bojājuma pazīmes;
 • jāiesniedz citi pierādījumi.

12.5. Iesniedzot iesniegumu par preces kvalitātes neatbilstību, Pircējam ir jānorāda pieņemamākais veids attiecīgās situācijas risināšanai (preču maiņa, naudas atgriešana u.c.)

12.6. Izskatot iesniegumu par preces kvalitātes neatbilstību, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

13. Atlaižu līmeņi

13.1. Reģistrētam cc-market.lv interneta veikala lietotājam tiek piemērots sākuma servisa līmenis, kas uzkrāj klienta profilā visu veikto pirkumu summu. Atlaižu līmenis tiek piešķirts reģistrētam klientam, tas nevar tikt nodots trešajām personām.

13.2. Sasniedzot 500 eur pirkumu summu – klientam tiek piešķirts pirmais Bronzas atlaižu līmenis, kas sniedz -5% atlaidi turpmākajiem pirkumiem.

13.3. Sasniedzot 1000 eur pirkumu summu – klientam tiek piešķirts otrais Sudraba atlaižu līmenis, kas sniedz -10% atlaidi turpmākajiem pirkumiem.

13.4. Sasniedzot 5000 eur pirkumu summu – klientam tiek piešķirts trešais Zelta atlaižu līmenis, kas sniedz -15% atlaidi turpmākajiem pirkumiem.

13.5. Ja klients nav veicis nevienu pirkumu no reģistrētā lietotāja profila 12 mēnešu laikā kopš priekšrocību līmeņa iegūšanas, uzkrātais atlaižu līmenis tiek dzēsts.

13.6. Atlaides nesummējas un klienta atlaide attiecināma tikai uz produktiem, kuriem nav piemērota akcija. Atlaide neattiecas arī uz piegādes izmaksām.

13.7. Priekšrocību līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz klienta kopējo uzkrāto pirkuma summu, kopš 01.12.2024. (d.m.y.) Priekšrocību līmenis tiek aprēķināts katru dienu noteiktā laikā. Aprēķinā tiek iekļauta kopējā darījuma summa pēdējos 12 mēnešos (365 dienās).

14. Atbildība

14.1. Pircējs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot e-veikalu tajā skaitā, bet ne tikai, par pasūtījuma veikšanas brīdī sniegto datu atbilstību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās pasūtījuma veikšanas brīdī sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

14.2. Veicot pasūtījumu e-veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām.

14.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

14.4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos e-veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot tos trešajām personām un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

14.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot e-veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

14.7. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

14.8. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

15. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

15.1. Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 16.2. punktā.

15.2. Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.

15.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

 • Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju;
 • Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu;
 • ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

16. Citi noteikumi

16.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

16.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

16.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

16.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

16.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

16.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

16.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

16.8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

secure-payments-2-2 Droši maksājumi

Piedāvājam iespēju norēķināties ar internetbanku, kredītkartēm un debetkartēm.

fast-delivery-2-2 Ātra piegāde

Piegādāsim uz mājām, biroju vai pakomātu. Vai arī saņem mūsu noliktavā.

return-policy-2-2 Atgriešanas nosacījumi

Mēs garantējam preču kvalitāti un nodrošinām bezmaksas atgriešanu.

customer-service-2 Klientu apkalpošana

Nodrošinām klientu atbalstu katru darba dienu no plkst. 9:00-17:00.

Jaunums!

Uzpilde tagad vēl ērtāka ar CrossChem AdBlue uzpildes staciju aplikāciju!​